• Hạng mục thực hiện:
#anhsang #sansankhau #photobooth #backdrop #congformat #hoicho #chohoa