• Cuộc thi được tổ chức bởi Công ty Bitex
  • Hạng mục thực hiện:
#amthanh #anhsang #sankhau #manhinhled #photobooth #backdrop #media #quayphim #tivi #traitham #hashtag #poster #standee #gamemini
  
  
  
  
  .